((غرور بیجا))

کوله ‌پشتی‌اش‌را برداشت‌ و راه‌ افتاد. رفت‌که ‌دنبال‌ خدا بگردد؛


و گفت : تا کوله‌ام‌ از خدا پر نشود برنخواهم‌ گشت.


نهالی ‌رنجور و کوچک‌کنار راه ‌ایستاده ‌بود.


مسافر با خنده‌ای‌ رو به ‌درخت‌گفت : چه ‌تلخ‌ است‌ کنار جاده‌ بودن ‌و نرفتن؛


و درخت‌ زیر لب‌گفت : ولی‌تلخ‌تر آن‌ است‌که ‌بروی‌ و بی‌رهاورد برگردی.


کاش ‌می‌دانستی‌آن‌چه‌ در جست‌ وجوی‌آنی، همین‌جاست.مسافر رفت ‌و گفت: یک‌ درخت‌ از راه‌ چه‌ می‌داند، پاهایش‌در گِل‌است ،


او هیچ‌گاه‌ لذت‌ جست‌وجو را نخواهد یافت.


و نشنید که‌ درخت‌ گفت: اما من‌جست‌وجو را از خود آغاز کرده‌ام‌


 
و سفرم‌ را کسی‌نخواهد دید؛ جز آن‌که ‌باید.


مسافر رفت‌ و کوله‌اش ‌سنگین‌ بود.


 
هزار سال‌گذشت ، هزار سال ِ‌پر خم‌ و پیچ ، هزار سالِ ‌بالا و پست.


مسافر بازگشت .


 
رنجور و ناامید .خدا را نیافته ‌بود ، اما غرورش ‌را گم‌کرده ‌بود.


به‌ ابتدای‌ جاده‌ رسید. جاده‌ای‌که‌ روزی‌ از آن‌ آغاز کرده‌ بود.


درختی‌هزار ساله ، بالا بلند و سبز کنار جاده ‌بود. زیر سایه‌اش ‌نشست ‌تا لختی ‌بیاساید.


مسافر درخت‌ را به ‌یاد نیاورد .


 
اما درخت‌ او را می‌شناخت.


درخت‌ گفت : سلام‌ مسافر، در کوله‌ات‌ چه ‌داری ، مرا هم‌ میهمان‌کن.


مسافر گفت: بالا بلند تنومندم ، شرمنده‌ام ، کوله‌ام‌ خالی‌است‌ و هیچ‌ چیز ندارم.


درخت‌ گفت : چه‌ خوب ، وقتی‌هیچ‌ چیز نداری ، همه ‌چیز داری.


اما آن ‌روز که‌ می‌رفتی ، در کوله‌ات ‌همه‌ چیز داشتی ،


 
غرور کمترینش ‌بود ، جاده ‌آن ‌را از تو گرفت.


حالا در کوله‌ات‌ جا برای‌ خدا هست .


 
و قدری‌ از حقیقت ‌را  در کوله ‌مسافر ریخت.


دست‌های ‌مسافر از اشراق‌ پر شد و چشم‌هایش ‌از حیرت‌ درخشید و گفت:


هزار سال‌رفتم‌ و پیدا نکردم‌ و تو نرفته‌ای ، این ‌همه‌ یافتی !


درخت‌ گفت : زیرا تو در جاده‌ رفتی‌ و من ‌در خودم.


و پیمودن‌خود ، دشوارتر از پیمودن‌جاده‌هاست.


 
وکاش ما هم به دنبال واقعیت بودیم نه رویا . . .من هنوز هم هستم و زندگی می کنم بی تو ای مسافر

/ 0 نظر / 35 بازدید